Privacyreglement

Inleiding

De Stichting Bloembollenonderzoek respecteert het recht op privacy en verwerkt alleen persoonsgegevens indien dat nodig is voor haar activiteiten. De stichting verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en stelt persoonsgegevens alleen aan derden beschikbaar als dit nodig is voor de uitvoering van haar activiteiten. De Stichting Bloembollenonderzoek heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen en verlangt dit via een verwerkingsovereenkomst ook van eventuele derden die ingeschakeld worden bij de verwerking van persoonsgegevens.

1. Verwerkingsverantwoordelijke organisatie

Voor de verwerking van persoonsgegevens is de Stichting Bloembollenonderzoek, gevestigd aan de Weeresteinstraat 10a, 2181 GA in Hillegom verantwoordelijk.

2. Verwerkingsdoelen
De Stichting Bloembollenonderzoek verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van één van de volgende wettelijke grondslagen:

  • u als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifiek verwerkingsdoel;
  • als de verwerking nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met u;
  • als de verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de Stichting Bloembollenonderzoek heeft.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt
De Stichting Bloembollenonderzoek verwerkt slechts persoonsgegevens voor zover deze nodig, of dringend gewenst zijn, om de doelstellingen van de stichting te realiseren. De stichting verwerkt
contactgegevens. Hierbij gaat het afhankelijk van de noodzaak om naam, adres en woonplaats en/of e-mailadres en/of telefoonnummer. De stichting verwerkt voor de uitvoering en financiering van het Onderzoeksprogramma voor de bloembollensector het totale areaal dat een teler teelt.

4. Ontvangers van persoonsgegevens

De Stichting Bloembollenonderzoek verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien:

  • u hiervoor toestemming heeft gegeven;
  • dat nodig is voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld;
  • de stichting hiertoe verplicht is op basis van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel.

5. Bewaartermijn van de persoonsgegevens
De Stichting Bloembollenonderzoek bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt.

6. Inzage en rectificatie
Ieder persoon van wie de Stichting Bloembollenonderzoek persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht te vragen om deze gegevens in te zien en, bij onjuistheden, rectificatie te verlangen.

7. Verwijdering (vergetelheid) van persoonsgegevens
Iedere persoon van wie de Stichting Bloembollenonderzoek persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht te vragen om deze gegevens te verwijderen. De indiener van het verzoek moet dit verzoek om verwijdering wel motiveren.

8. Beperking van de verwerking
Iedere persoon van wie de Stichting Bloembollenonderzoek persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht te vragen om beperking van de verwerking. Dit kan het geval zijn als uw gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar maakt. De indiener van het verzoek moet dit verzoek om beperking van de verwerking nader specificeren: waarop heeft het betrekking en waaruit bestaat de gewenste beperking.

9. Bezwaar
Als u vindt dat de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Bloembollenonderzoek voor de vervulling van een taak van algemeen belang of op grond van de behartiging van een gerechtvaardigd belang op grond van bijzondere persoonlijke redenen op bezwaren stuit, kunt u bij de Stichting Bloembollenonderzoek een bezwaarschrift indienen.

Een bezwaarschrift kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend en moet zijn voorzien van de redenen waarop het bezwaar is gebaseerd. Verzoeken kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Stichting Bloembollenonderzoek, Weeresteinstraat 10a, 2181 GA Hillegom of via een email aan info@bloembollenonderzoek.nl. In een verzoek moet duidelijk worden vermeld op welk privacyrecht u een beroep wilt doen.

De Stichting Bloembollenonderzoek kan de indiener van het verzoek vragen om nader aan te tonen dat de persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft van de indiener zijn. Binnen twee maanden na ontvangst van uw verzoek of bezwaar wordt u door de stichting geïnformeerd over de afhandeling.

10. Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens dan stelt de Stichting Bloembollenonderzoek het op prijs dat u eerst hierover nader contact met ons opneemt. U heeft uiteraard altijd het recht een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

11. Uitsluiting van het privacyreglement
Dit privacyreglement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met de website van de Stichting Bloembollenonderzoek zijn verbonden.

12. Inwerkingtreding en wijziging van het privacyreglement

Dit reglement treedt in werking op 30 juni 2023.