14-11-2023

Update onderzoek Bollen bodem en aaltjes: Integraal aangepakt

In mei 2022 startte het onderzoek Bollen bodem aaltjes: integraal aangepakt. Voor een duurzamere bollenteelt, is niet alleen gezond uitgangsmateriaal nodig, maar ook een gezonde bodem. Daarvoor is integraal bodembeheer essentieel, ook op huurland. Binnen het onderzoek worden er daarom kennis en instrumenten ontwikkeld om de bodem van percelen van eigen en huurland duurzaam te beheren, met een focus op het gebied van aaltjesbeheersing in de bollensector.

Er is een brede samenwerking met partners, brancheorganisaties en kennisinstellingen in dit project. Het project wordt gefinancierd en ondersteund door o.a. de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de de Stichting Bloembollenonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen Wageningen University & Research en Vertify.

Samenwerking voor duurzaam bodembeheer

Voor duurzaam bodembeheer is samenwerking tussen sectoren essentieel. Bollentelers huren percelen vaak bij andere bollentelers, akkerbouwers en veehouders. Voor duurzaam bodembeheer ten aanzien van ziektes, bemesting, bodemstructuur en water is het essentieel om te weten wat de gebruiks-geschiedenis is van een perceel, maar ook wat de gevolgen zijn van beheer voor de toekomstige gewassen. Daarom zijn goede en langdurige afspraken tussen huurder en verhuurder essentieel. Momenteel brengen de onderzoekers in kaart hoe de huidige samenwerking eruitziet om tot goede afspraken te komen. Dit wordt gebruikt om een lijst met aanbevelingen te maken over onderwerpen die huurders en verhuurders kunnen bespreken bij afspraken over duurzaam bodembeheer.

Daarnaast wordt onderzocht hoe het bestaande bodemkwaliteitsplan (BKP) doorontwikkeld kan worden om te gebruiken in de bollensector. Binnen dit plan wordt een advies gegeven om de percelen te beheren vanuit zowel de biologische, chemische als fysische eigenschappen van de bodem. Hiervoor zijn 6 pilot bedrijven geselecteerd om een advies voor integraal bodembeheer uit te werken.

Kennis over aaltjes wordt uitgebreid

Binnen het onderzoek wordt extra kennis ontwikkeld op een aantal aspecten van aaltjes die een bedreiging zijn voor de bloembollensector om het zo mogelijk te maken een succesvolle strategie te ontwikkelen voor integraal bodembeheer. Hierbij gaat het over de waardplantstatus voor aaltjes, beheersing van stengelaaltjes en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden, een opkomend probleem in de sector. Daarvoor zijn al de eerste stappen gezet. Zo wordt er een onderzoek opgezet naar de waardplantstatus van een selectie bolgewassen en andere gewassen in een vruchtwisseling. Daarnaast wordt er een veld- en potproef voorbereid m.b.t. inundatie tegen stengelaaltjes in zware grond. Ook worden er veldproeven uitgevoerd naar strategieën om schade door Trichodoriden te beperken.

Afgelopen jaar zijn in samenwerking met Aeres Hogeschool twee trainingen georganiseerd voor erfbetreders om de kennis over bodem te vergroten. De trainingen zijn met veel enthousiasme gevolgd door de deelnemers. De deelnemers gaven aan dat de kennis van pas komt bij het advieswerk van de erfbetreders (zie nieuwsbericht). Momenteel wordt gewerkt aan een module voor de Bollenacademie. Komend jaar zullen de onderzoekers aanwezig zijn bij meerdere evenementen in de bollensector, zoals de Leliedag in Emmeloord (7 februari 2023), de Vaktentoonstelling (15 tot en met 18 februari 2023) in Zwaagdijk en de Open Dag Tulp (eind mei/begin juni) bij Vertify in Zwaagdijk.

Bron: WUR en Vertify