04-04-2022

Verbindend Verklaring onderzoeksprogramma bloembollensector akkoord

Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Programma “Onderzoek en Innovatie Bloembollen” en de bijbehorende regelingen voor bloembollentelers verbindend verklaard. Dat betekent dat alle telers van bloembollen mee gaan betalen aan een breed onderzoeksprogramma voor de Nederlandse bloembollensector. Het programma start dit jaar en loopt tot en met 2027.

De KAVB is blij met deze goedkeuring. KAVB-directeur Prisca Kleijn: “Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd voor én met bloembollentelers. Zo hebben telers uit de productgroepen zitting in de Programmaraad waar de definitieve keuzes voor het uit te voeren onderzoek worden gemaakt. Door de verbindend verklaring worden de kosten eerlijk verdeeld en kan er structureel geïnvesteerd worden in onderzoek dat voor de toekomst van de bloembollensector van groot belang is. We gaan er voor om zoveel mogelijk resultaat te halen uit elke euro die door de telers wordt ingelegd.” De resultaten komen voor alle bollentelers beschikbaar.

Registratie en financiering

De deelname van alle bloembollentelers is vastgelegd in twee regelingen. Op basis van de regeling Verplichte registratie en gegevensverstrekking registreren telers jaarlijks hun areaal bloembollen ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek. Op basis van de regeling Verplichte financiële bijdragen gaan telers een bijdrage betalen die volgt uit hun areaalgegevens. Deze bijdrage bedraagt 50 euro per geteelde hectare. Om de kosten zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk efficiency in het onderzoek te bereiken wordt nauw samengewerkt met de BO Akkerbouw en Glastuinbouw Nederland.