Telersbijdrage

Met het Programma Onderzoek en Innovatie Bloembollen 2022- 2027 kunnen uitdagingen worden aangepakt en de ambities van de sector worden uitgevoerd. Bollentelers zetten via de Stichting Bloembollenonderzoek gezamenlijk in op het ontwikkelen van nieuwe kennis. Het gaat hierbij om onderzoek naar gewas- en ketenoverschrijdende thema’s als plantgezondheid, water en bodem. Alle bloembollentelers dragen hier verplicht aan bij.

Verstrekken van gegevens

Alle bloembollentelers met een areaal bloembollen groter dan 0,5 hectare zijn verplicht om 50 euro per per jaar bij te dragen voor elke hectare bloembollen die zij telen. Ook de bijbehorende regelingen voor de verplichte registratie en gegevensverstrekking zijn door de minister verbindend verklaard. Dit is nodig zodat de stichting Bloembollenonderzoek de bijdragen kan innen. Het verstrekken van de gegeven kan op twee manieren.

  • Via een machtiging. Hierdoor kan de Stichting Bloembollenonderzoek gebruik maken van de perceelsgegevens die telers opgeven aan de Bloembollenkeuringsdienst (BKD). De stichting ontvangt van de BKD dan alleen het totale areaal. Telers die de gegevens door middel van een machtiging verstrekken, krijgen een korting van 50 euro op de factuur voor de verplichte onderzoeksbijdrage. Telers kunnen de Stichting Bloembollenonderzoek schriftelijk machtigen.
  • Via een schriftelijke opgave. Telers moeten hiervoor het formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking volledig invullen en opsturen naar AVZ administraties
Tarieven

Het tarief is voor alle bloembolgewassen gelijk en bedraagt jaarlijks 50 euro per hectare voor elke hectare bloembollen.

Factuur onderzoeksbijdrage

Vanaf november 2022 worden de facturen voor de verplichte onderzoeksbijdrage verstuurd. De factuur wordt uitsluitend verzonden aan bloembollentelers en alleen indien het factuurbedrag hoger is dan € 25,- (na eventuele aftrek van de € 50,- korting bij machtiging). De factuur is gebaseerd op de areaalgegevens zoals door telers zelf verstrekt aan de Bloembollenkeuringsdienst, aan AVZ administraties of de KAVB.

Telers moeten de factuur binnen drie weken na de datum op de factuur voldoen. Het bedrag dient overgemaakt te worden naar IBAN-nummer NL65 RABO 0318 9013 23 t.n.v. Stichting Bloembollenonderzoek onder vermelding van het factuur- en debiteurnummer.

Heeft u vragen over de factuur, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie van AVZ administraties via het telefoonnummer 06-20927444 of via sbo@avzadministraties.nl. Bij telers die niet op tijd betalen worden invorderingskosten in rekening gebracht en wordt wettelijke rente berekend over het niet tijdig betaalde bedrag. Wanneer (areaal)gegevens op de factuur niet kloppen, kunnen telers opnemen met de Stichting Bloembollenonderzoek.